Формуляр за рекламация

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До: Мебел център онлайн ЕООД с ЕИК 206201663

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - …………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

  • Възстановяване на платената сума

  • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

  • Отбив от цената

  • Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

  • касова бележка или фактура;

  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Дата: …………………………………